Відділ організаційно-кадрової роботи

Відділ організаційно-кадрової роботи

Зав. сектором Майська О.В.
Спеціаліст з інформаційних технологій Березовська Чупа Ю.І.

Основні завдання сектору

 організаційно – кадрової роботи:

І. Основні завдання сектору організаційно – кадрової роботи:
1. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів у межах своєї компетенції.
 1.1 Підготовка рішень селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень і доручень селищного голови з питань, що належать до компетенції сектору;
 1. 3 Ведення кадрової документації посадових осіб селищної ради, виконкому та його структурних підрозділів, службовців і працівників апарату виконкому;
1.4. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи;
1.5. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; задоволення потреби виконкому в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання
1.6. Прогнозування розвитку персоналу виконкому, заохочення його посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання
 1.7.  Сектор організаційно – кадрової роботи  при  вирішенні питань,  які належать до його  відання,  взаємодіє  з  іншими  відділами  й  управліннями виконавчого  комітету  селищної ради.
Компетенція сектору організаційно – кадрової роботи
          2.1 Сектор організаційно – кадрової роботи  відповідно  до  покладених  на  нього завдань:
 2.1.1. Разом з іншими відділами й управліннями виконавчого комітету селищної ради забезпечує організаційно-технічну підготовку сесій селищної ради,  а також нарад та інших заходів, що проводяться селищною радою та  селищним головою.
 2.1.2. Здійснює  оформлення,  облік  і  зберігання  протягом установленого строку розпоряджень щодо кадрової роботи селищного голови.
 2.1.3 Готує, в межах своєї компетенції, проекти рішень селищної ради, розпоряджень селищного голови.
  2.1.4. Відповідно до своїх повноважень і компетенції надає організаційну, інформаційно-консультативну та методичну допомогу відділам (службам) та управлінням виконкому, створеним при ньому постійним комісіям та дорадчим органам.
  2.1.5. Готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність.
 2.1.6. Визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб виконкому.
  2.1.7. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб виконкому.
 2.1.8. Проводить роботу з резервом кадрів виконкому, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах виконкому та у комунальних підприємствах, вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо її вдосконалення.
 2.1.9. Вносить на розгляд селищного голови рекомендації про зарахування до кадрового резерву посадових осіб виконкому при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації).
 2.1.10. Вивчає разом з відповідними відділами виконкому особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконкомі, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням, ознайомлює із правилами поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, контролює добір і розстановку кадрів у виконкомі, його структурних підрозділах та комунальних підприємствах.
   2.1.11. Приймає від претендентів на посади посадових осіб виконкому відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
 2.1.12. Розглядає та вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо проведення стажування кадрів у виконкомі, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
 2.1.13. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад посадових осіб, службовців виконкому та керівників комунальних підприємств.
2.1.14. Оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особами виконкому.
2.1.15. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників селищної ради та виконкому.
2.1.16. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
2.1.17. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
2.1.18. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ та особових карток посадових осіб селищної ради, виконкому та його структурних підрозділів, службовців і працівників апарату виконкому, а також керівників комунальних підприємств.
 2.1.19. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
 2.1.20. Готує документи для відрядження посадових осіб виконкому.
2.1.21. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату селищної ради, виконкому, та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах виконкому та посадових інструкцій керівників комунальних підприємств.
2.1.22. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами виконкому покладених на них завдань і обов’язків.
2.1.23. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, організовує регулярне навчання посадових осіб виконкому.
2.1.24. Здійснює контроль за дотриманням Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.
2.1.25. Проводить разом з відповідними структурними підрозділами виконкому роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників таких контрактів.
2.1.26. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).
2.1.27. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції сектору.
 2.1.28. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
1.1 Підготовка рішень селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень і доручень селищного голови з питань, що належать до компетенції сектору;
 1. 3 Ведення кадрової документації посадових осіб селищної ради, виконкому та його структурних підрозділів, службовців і працівників апарату виконкому;
1.4. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи;
1.5. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; задоволення потреби виконкому в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
1.6. Прогнозування розвитку персоналу виконкому, заохочення його посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;
 1.7.  Сектор організаційно – кадрової роботи  при  вирішенні питань,  які належать до його  відання,  взаємодіє  з  іншими  відділами  й  управліннями виконавчого  комітету  селищної ради.
                         II.  Компетенція сектору організаційно – кадрової роботи:
  2.1 Сектор організаційно – кадрової роботи  відповідно  до  покладених  на  нього завдань:
 2.1.1. Разом з іншими відділами й управліннями виконавчого комітету селищної ради забезпечує організаційно-технічну підготовку сесій селищної ради,  а також нарад та інших заходів, що проводяться селищною радою та  селищним головою.
 2.1.2. Здійснює  оформлення,  облік  і  зберігання  протягом установленого строку розпоряджень щодо кадрової роботи селищного голови.
 2.1.3 Готує, в межах своєї компетенції, проекти рішень селищної ради, розпоряджень селищного голови.
  2.1.4. Відповідно до своїх повноважень і компетенції надає організаційну, інформаційно-консультативну та методичну допомогу відділам (службам) та управлінням виконкому, створеним при ньому постійним комісіям та дорадчим органам.
  2.1.5. Готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність.
   2.1.6. Визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб виконкому.
  2.1.7. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб виконкому.
  2.1.8. Проводить роботу з резервом кадрів виконкому, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах виконкому та у комунальних підприємствах, вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо її вдосконалення.
  2.1.9. Вносить на розгляд селищного голови рекомендації про зарахування до кадрового резерву посадових осіб виконкому при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації).
  2.1.10. Вивчає разом з відповідними відділами виконкому особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у виконкомі, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням, ознайомлює із правилами поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, контролює добір і розстановку кадрів у виконкомі, його структурних підрозділах та комунальних підприємствах.
   2.1.11. Приймає від претендентів на посади посадових осіб виконкому відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
  2.1.12. Розглядає та вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо проведення стажування кадрів у виконкомі, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
  2.1.13. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад посадових осіб, службовців виконкому та керівників комунальних підприємств.
   2.1.14. Оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особами виконкому.
   2.1.15. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників селищної ради та виконкому.
   2.1.16. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
   2.1.17. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
  2.1.18. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ та особових карток посадових осіб селищної ради, виконкому та його структурних підрозділів, службовців і працівників апарату виконкому, а також керівників комунальних підприємств.
  2.1.19. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
  2.1.20. Готує документи для відрядження посадових осіб виконкому.
  2.1.21. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату селищної ради, виконкому, та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах виконкому та посадових інструкцій керівників комунальних підприємств.
  2.1.22. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами виконкому покладених на них завдань і обов’язків.
  2.1.23. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, організовує регулярне навчання посадових осіб виконкому.
  2.1.24. Здійснює контроль за дотриманням Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.
  2.1.25. Проводить разом з відповідними структурними підрозділами виконкому роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників таких контрактів.
  2.1.26. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).
  2.1.27. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції сектору.
  2.1.28. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Print Friendly, PDF & Email
Поділитися цим:
Show Buttons
Hide Buttons